Tindaro , Igor Mitoraj in Pompei – Installation view –

Exhibitions